fbpx

Πρότυπο Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Σήμερα την 1η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 στην πόλη Θεσσαλονίκη, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφ’ ενός Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, ΑΦΜ 800425286, Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Νασιούλα του Κωνσταντίνου, αποκαλούμενο στο εξής «εκμισθωτής» και αφ’ ετέρου Όνομα Επώνυμο, ΑΦΜ 000000000, ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπό σύστασιν ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αποκαλούμενος στο εξής «μισθωτής», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής:

ΜΙΣΘΙΟ

Ο πρώτος συμβαλλόμενος εκμισθώνει με το συμφωνητικό αυτό στον δεύτερο συμβαλλόμενο επαγγελματικό χώρο / δωμάτιο, συνολικού εμβαδού δύο τ.μ., που βρίσκεται εντός του υποκαταστήματος του υπεκμισθωτή, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οδό Φρίξου και αριθμό 15, Τ.Κ. 54627, στον 1ο όροφο.

ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε είκοσι εννέα ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (35,96€). Το μίσθωμα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή (Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία),
• στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR8401722270005227103276333,
• στην τράπεζα EUROBANK, IBAN: GR0302601180000410200624438 ή
• στην ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα, IBAN: GR7201108310000083100658893.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται δύο έτη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022, λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, με εξαίρεση τις φθορές και βλάβες εκ της συνήθους χρήσης, ευθυνόμενος διαφορετικά για αποζημίωση του εκμισθωτή. Αναμίσθωση ή περαιτέρω παράταση του χρόνου της μίσθωσης γίνεται μόνο εγγράφως και μόνον έτσι αποδεικνύεται.

Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης απαγορεύονται και αποκλείονται απολύτως, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Κανένα δικαίωμα δεν γεννάται υπέρ του μισθωτή και ο εκμισθωτής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο, τα δε τυχόν εισπραχθησόμενα κατά τον χρόνο αυτό μισθώματα θα θεωρούνται ως καταβληθέντα λόγω αποζημίωσης του εκμισθωτή για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου.

ΧΡΗΣΗ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα και προς υλοποίηση των σημερινών καταστατικών σκοπών του μισθωτή ή όπως αυτοί ήθελαν τροποποιηθεί στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι παρεμφερείς με τους σημερινούς σκοπούς.

Η πρόσβαση του μισθωτή στον χώρο που υπάρχει το μίσθιο γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκμισθωτή και με την παρουσία του. Η χρήση των κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι, τουαλέτες, αίθουσες συναντήσεων), για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης του μισθωτή είναι δωρεάν. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρόσβασης στο διαδίκτυο στον μισθωτή εντός του ως άνω συγκροτήματος είναι δωρεάν. Ο μισθωτής δύναται να ενεργοποιήσει σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας με χρέωση της επιχείρησής του.

Ο μισθωτής ρητά δηλώνει πως:

  • Δεν θα εργάζεται και δεν θα ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο μίσθιο.
  • Το φορολογικό του αρχείο τηρείται στο λογιστήριό του.
  • Το μίσθιο θα το χρησιμοποιεί μόνον για την λήψη της αλληλογραφίας του και την αυτοπρόσωπη ή με νόμιμο εκπρόσωπο παρουσία του κατά τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο επιτόπιες επισκέψεις εκπροσώπων των Αρχών (αυτοψίες, έλεγχοι).

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της ως άνω συμφωνηθείσας χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μισθίου προς οποιονδήποτε τρίτο, η συστέγαση στο μίσθιο οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω όρος είναι ουσιώδης για την παρούσα σύμβαση, και τυχόν παράβαση αυτού συνεπάγεται την εκ μέρους του εκμισθωτή καταγγελία αυτής, την άμεση έξωση του μισθωτή ως και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώματα από το μίσθιο, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη συνέπεια.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται, αν δεν ασκηθούν προσηκόντως.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΧΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ο εκμισθωτής παραδίδει σήμερα το μίσθιο στον μισθωτή προκειμένου να το διαμορφώσει, προβαίνοντας στις απαραίτητες εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες της προοριζόμενης χρήσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο που να μη δημιουργεί καμία φθορά ή βλάβη σε αυτό και να μην παρενοχλεί τους λοιπούς ενοίκους του συγκροτήματος.

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του μισθίου και των εγκαταστάσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση για τις δαπάνες προς αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημίας που θα προξενηθεί στο μίσθιο από τον ίδιο ή το προσωπικό του, με εξαίρεση τις ζημίες, φθορές κ.λπ. της συνήθους χρήσης. Αν ο μισθωτής καθυστερεί, κατά την κρίση μέσου συνετού ανθρώπου, να αποκαταστήσει τις ανωτέρω φθορές, βλάβες και ζημιές, ο μισθωτής συμφωνεί να αναληφθούν αυτές από τον εκμισθωτή αναλαμβάνοντας (ο μισθωτής) τις σχετικές δαπάνες.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει προστασία και κάθε ευεργετήματος από τυχόν ενοικιοστάσιο, από τις διατάξεις περί επαγγελματικής στέγης ή από άλλο προστατευτικό νόμο, ιδίως δε παραιτείται από τα κάτωθι:

α) του δικαιώματος να παραμείνει στο μίσθιο πέραν του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, έστω και αν ενοικιοστασιακή διάταξη θα προστάτευε αυτό,
β) κάθε ειδικής διάταξης, που παρατείνει την παρούσα μίσθωση πέραν του συμβατικού χρόνου αυτής ή που προβλέπει την μη εκτέλεση των εξωστικών αποφάσεων,
γ) κάθε δικαιώματος προς επίσχεση του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
δ) κάθε δικαιώματος υφιστάμενου ή μελλοντικού και κάθε αγωγής και ένστασης προς προσβολή ή διάρρηξη της παρούσας μίσθωσης ή παντός όρου αυτής ή προς μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.


Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογράφτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο, ένα δε θα κατατεθεί από τον εκμισθωτή στην Οικονομική Εφορία που υπάγεται εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ | Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ